תנאי שימוש

מידע לציבור על היסטוריית תביעות בגין נזקי רכוש שנגרמו לכלי רכב מבוטחים

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ הקים מאגר מידע של תביעות ששולמו על ידי חברות הביטוח בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונות דרכים (לרבות גניבות) לכלי רכב מבוטחים.

המידע במאגר :

הנתונים כוללים מידע על סוג הכיסוי הביטוחי, שם החברה המבטחת והמידע הבא לגבי תביעות: הסכומים ששולמו בפועל, סוג הנזק ( אובדן גמור, אובדן גמור להלכה, ירידת ערך, נזק תוצאתי, גניבה עם מציאת רכב, גניבה ללא מציאת רכב), ירידת ערך אם הייתה, ציון באם התביעה נסגרה או שהיא עדיין פתוחה.
המידע אינו כולל שמות או פרטי זיהוי של בעל הרכב, לרבות בעלים קודמים.

השאילתה היא לפי מספר הרישוי של הרכב.

יש לקרוא לפני הגשת בקשה לקבלת מידע את ההערות, ההסתייגויות והסייגים שיִכָּלְלוּ בתשובה לשאילתה.

המידע הינו על פי דיווחי חברות הביטוח: "איי.אי.ג'י", "איילון", "אליהו", "ביטוח חקלאי", "ביטוח ישיר", "הכשרה", "הפניקס", "הראל", "כלל", "מגדל", "מנורה", "שומרה", "שירביט", "שלמה" , "ליברה". המידע במאגר כולל 7 שנים לאחור ככל שישנו בחברות הביטוח ודווח למאגר.

מי רשאי לקבל המידע :
כל בעל רכב רשאי לקבל מידע על רכבו.
פונה מטעם בעל רכב (כולל מי שמתכוון לרכוש רכב משומש) – ובתנאי:
שיצהיר כי קיבל אישור מבעל הרכב לקבל המידע הנ"ל.
שימציא את הנתונים:
מספר הרכב;
מספר הזהות של בעל הרכב (אדם פרטי או חברה);
ימציא את תאריך העברת הבעלות ברכב על שם בעל הרכב הנוכחי.
נתונים אלו ייבדקו מול משרד התחבורה.
סכום התשלום עבור השאילתה לקבלת המידע :
גובה התשלום הינו 10 ₪ לשאילתה.
1. קבלת מידע על ידי בעל הרכב
מודגש כי כרטיס האשראי חייב להיות על שם בעל הרכב, שכן הוא משמש גם לצרכי זיהוי המבקש כבעל הרכב הרשום במשרד התחבורה – ראה/י לינק בהמשך .

2. קבלת מידע על ידי מי שמתכוון לרכוש רכב משומש (מטעם בעל הרכב):

2.1 יצהיר כי קיבל אישור מבעל הרכב לקבל המידע הנ"ל.

2.2 ימציא את מספר הזהות של בעל הרכב (אדם פרטי או חברה).

2.3 ימציא את תאריך העברת הבעלות על הרכב לבעל הרכב הנוכחי.

2.4 נתונים אלו יבדקו מול משרד התחבורה לזיהוי בעל הרכב.

ראה/י לינק בהמשך

3. תאגידים ובעלי רכב שאין להם כרטיס אשראי על שמם:

1. יש להדפיס את הטופס המתאים המצורף (מסמך PDF המתאים):

לבעל רכב שהינו אדם פרטי – לקבלת הטופס המיועד לבעלות פרטית – ראה מסמך PDF בהמשך .

לבעל רכב שהינו תאגיד – לקבלת הטופס המיועד לבעלות תאגיד – ראה מסמך PDF בהמשך .

2. יש למלא את הטופס המתאים, לחתום עליו ולשלוח אותו בצירוף התשלום האמור ועותק
מהמסמכים הנדרשים המפורטים בטופס הבקשה אל:

מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ

ת.ד. 889

תל אביב, 6100801

דואר אלקטרוני: [email protected]

התשובה בכתב תישלח לכתובת בעל הרכב או לכתובת התאגיד שנרשמה בטופס הבקשה, לפי העניין

(בדואר או בדואר אלקטרוני).

4. לקבלת המידע :
בעל רכב שהינו בעל כרטיס אשראי על שמו – לינק
מי שמתכוון לרכוש רכב משומש – לינק
טופס לבעל רכב פרטי שאין לו כרטיס אשראי על שמו – מסמך PDF .
טופס לבעל רכב שהוא תאגיד – מסמך PDF .
הערות וסייגים לגבי המידע המבוקש והמצוינים גם בתשובה לשאילתה:

1. המידע בתשובה לשאילתה, מתייחס הן לכיסוי הביטוחי לרכב והן לתביעות בגין נזקים שנגרמו לרכב המבוטח.
יש להתייחס לשני סוגי מידע אלו במשולב (להלן – "המידע").
2. יצוין כי המידע בתשובה לשאילתה מבוסס על הנתונים הקיימים במאגר, כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח –

ואין מחזיק המאגר ומפעילו, מרכז הסליקה של חברות ביטוח בע"מ (להלן – "מרכז הסליקה") ו/או מי מטעמו

– אחראים לתוכן המידע ושלמותו.

3. מודגש, כי המידע אינו מידע לגבי מהות הנזק, אלא לגבי תשלום תביעות שדווחו למאגר ולכן ייתכן שרכבים

מסוימים שניזוקו מדווחים כבעלי אפס תביעות, בין היתר, מהסיבות: היעדר הגשת תביעה לחברת הביטוח,

דחיית התביעה על ידי חברת הביטוח (למשל עקב נזק מתחת להשתתפות העצמית) או כאשר הנזק אירע בשעה

שהרכב לא היה מבוטח.

4. המידע אינו מבוסס על בדיקת הרכב על ידי חברת הביטוח, אלא על תשלום תביעות לגביו, ולפיכך המידע אינו

מעיד על מצבו המכני, הבטיחותי והתפקודי של הרכב, לרבות התאונות שאירעו לו.

5. המידע אינו קובע את שוויו של הרכב ואינו מהווה שמאות שלו.

6. מודגש כי היעדר מידע אודות הרכב, אין פירושו שהרכב תקין או שלא אירעה לו תאונה.

7. מוסכם בזה על מבקש המידע (מגיש השאילתה) שהתשובה לבקשת המידע (השאילתה) מותנית בהערות,

ההסתייגויות והסייגים שצוינו לעיל וכי התשובה כפופה להם.

8.בנוסף, מגיש השאילתה מסכים שלמחזיק המאגר, מנהל המאגר, בעל המאגר, לרבות מרכז הסליקה של חברות

ביטוח בע"מ, חברות הביטוח המוסרות נתונים למאגר ו/או מי מטעמם של כל אלה – אין כל אחריות לנכונות

הנתונים בתשובה לבקשת המידע (השאילתה) וכי הוא פוטר אותם מכל אחריות.

9. מגיש השאילתה מצהיר בזה שעצם השימוש במידע כפוף לסייגים, ההערות וההסתייגויות דלעיל, לרבות ההפטר
ו/או הוויתור הגלום בהם.

5. יש לקרוא את הכתוב לעיל בלשון זכר/נקבה/רבים, לפי העניין.